X فروشگاه اینترنتی
فروشگاه اینترنتی
راه رفتن روی جرثقیل های مرتفع

شبکه ما

شبکه ما

shabakema

شبکه ما

يکشنبه 23 خرداد 1395
ن : شبکه ما

راه رفتن روی جرثقیل های مرتفع

کلیپی از پسر جوانی که روی جرثقیل های بلند راه می رود